Kontakt

HUR DRIVS EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING?

Medlemmarna i föreningen utser gemensamt en styrelse. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som styrelsen eller föreningsstämman fattar samt våra lagar kräver. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågor och dess efterlevnad. Detta innebär att styrelsen har det juridiska ansvaret för skötseln av fastigheterna.

Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst tre suppleanter. Styrelseledamot väljs på ordinarie föreningsstämma för två år i taget. Växelvis avgång ska tillämpas. Suppleant väljs på ordinarie föreningsstämma för ett år i sänder.

Styrelsen ska företräda föreningen och ansvara för att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt.

STYRELSE

Du når styrelsen på info@gnejsen2.se. Det går också bra att lämna analoga meddelanden i brevlådan i port 50.

FACEBOOK FÖR SNABB INFO OCH KOMMUNIKATION

www.facebook.com/groups/1017563358267140